Hệ thống 1

Cập nhật ngày 20/10/2023

The HVAC system ensures that the manufacturing room fulfills GMP-WHO cleanliness levels D, C, B, and A.

Chia sẻ:

Bài viết liên quan