Hệ thống 1

Cập nhật ngày 26/09/2023

Hệ thống HVAC đảm bảo phòng sản xuất đạt cấp sạch D, C, B, A theo tiêu chuẩn của GMP-WHO

Chia sẻ:

Bài viết liên quan