Hiểu biết về
dược sinh học

Giới thiệu chung

Dược sinh học/sinh phẩm (Biopharmaceutical) là các dược phẩm có thành phần hoạt chất mang bản chất sinh học

Bên trong
phòng lab

Ứng dụng BFS (Blow-Fill-Seal) – Công nghệ hiện đại nhất trong quy trình sản xuất các sản phẩm vô trùng như dược sinh học.