Bên trong phòng lab

Giới thiệu chung

Dược sinh học/sinh phẩm (Biopharmaceutical) là các dược phẩm có thành phần hoạt chất mang bản chất sinh học

Hiểu biết về
dược sinh học

Dược sinh học là thuốc của tương lai và hướng phát triển chủ đạo của ngành công nghiệp dược phẩm.